Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Glenn Minneboo handelend onder de naam Eye 4 Clean, KvK nummer 71899154 (hierna te noemen Eye 4 Clean) en een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever/contractant wordt beoogd te zijn een particulier/natuurlijk persoon, tenzij opdrachtgever/contractant anders schriftelijk kenbaar maakt aan Eye 4 Clean en dit schriftelijk bevestigd is door Eye 4 Clean.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders of een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien opdrachtgever/contractant vóór overschrijding van deze termijn heeft verzuimd schriftelijk aan Eye 4 Clean te kennen heeft gegeven de opdracht niet of inhoudelijk anders of met een andere datum van uitvoering, overeen te willen komen, wordt de opdracht geacht te zijn gegund zoals in eerste instantie overeengekomen. Eye 4 Clean is gerechtigd 10% van het overeengekomen bedrag (offertebedrag plus indien van toepassing het bedrag voor de inmiddels overeengekomen aanvullende werkzaamheden) bij opdrachtgever/contractant in rekening te brengen als zijnde annuleringskosten/verplaatsingskosten.

Bij het annuleren door opdrachtgever/contractant van een reeds bevestigde opdracht is opdrachtgever/contractant 25% van het overeengekomen bedrag aan annuleringskosten verschuldigd aan Eye 4 Clean.

Eye 4 Clean kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Eye 4 Clean behoudt zich het recht voor de offerte binnen de termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van reden zal Eye 4 Clean dit schriftelijk aan opdrachtgever/contractant kenbaar maken.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Eye 4 Clean daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Eye 4 Clean anders aangeeft.

Mondelinge afspraken verbinden Eye 4 Clean slechts wanneer deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

De opdrachtgever/contractant geeft met het verlenen van de opdracht Eye 4 Clean toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van Eye 4 Clean. Het kenteken zal, indien gewenst door de opdrachtgever/contractant, worden afgeschermd. De opdrachtgever/contractant dient dit bij de opdrachtbevestiging schriftelijk aan te geven.

Betaling

Indien partijen een aanbetaling overeenkomen dan dient deze voor aanvang van de behandeling ontvangen te zijn door Eye 4 Clean.

Betaling van de factuur dient te geschieden direct vóór de op- of aflevering van het voertuig, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen en dit schriftelijk door Eye 4 Clean is bevestigd. Indien betaling van de factuur na de op- of aflevering van het voertuig wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of anderszins, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op.

Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever/contractant is ook de wettelijke (handels)rente aan Eye 4 Clean verschuldigd.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

Uitvoering van de overeenkomst

Eye 4 Clean zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eye 4 Clean is gerechtigd, naar eigen inzicht en goeddunken, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever/contractant zal het voertuig op de afgesproken tijd en ontdaan van privéeigendommen op de afgesproken locatie brengen. Derhalve aanvaardt Eye 4 Clean geen aansprakelijkheid voor vermissing van privéeigendommen.

Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn en alleen wanneer Eye 4 Clean verzuimd heeft de opdrachtgever/contractant schriftelijk op de hoogte te stellen, kan en dient de opdrachtgever/contractant Eye 4 Clean derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Indien de opdrachtgever/contractant niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door Eye 4 Clean dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het voertuig (of aanverwante zaken zoals banden/velgen/onderdelen) heeft afgehaald, kan Eye 4 Clean een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen.

Eye 4 Clean is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op het voertuig indien en voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan het voertuig verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door Eye 4 Clean voor de opdrachtgever/contractant verrichte werkzaamheden betreft.

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal Eye 4 Clean de opdrachtgever/contractant desgevraagd hierover tevoren inlichten.

Eye 4 Clean zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Eye 4 Clean kunnen worden toegerekend.

Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het voertuig haar ter beschikking is gesteld.

Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Eye 4 Clean te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Eye 4 Clean vervalt. Reclamaties geven opdrachtgever/contractant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

De opdrachtgever/contractant dient Eye 4 Clean in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Eye 4 Clean gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever/contractant.

Indien een klacht gegrond is, zal Eye 4 Clean zorgdragen voor de herstelwerkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Indien Eye 4 Clean aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Eye 4 Clean is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Eye 4 Clean is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste danwel onvolledige informatie/gegevens.

Indien Eye 4 Clean aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eye 4 Clean beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Eye 4 Clean is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Eye 4 Clean is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de prestatie van Eye 4 Clean aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Eye 4 Clean toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de opdrachtgever/contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Eye 4 Clean is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de ruimste zin van het woord.

Eye 4 Clean is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever/ contractant danwel derden die zich in of aan het voertuig bevinden en die Eye 4 Clean uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

Eye 4 Clean is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het voertuig als gevolg van de door Eye 4 Clean uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eye 4 Clean of derde partijen.

Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering tijdens het onderbrengen ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of tijdens het stallen van zijn voertuig.

Overmacht

Eye 4 Clean is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/contractant, indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Eye 4 Clean behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersonmogelijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in hulp/transportmiddelen.

Eye 4 Clean kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten ofwel vorderen dat de inhoud zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval is Eye 4 Clean gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Vervangen onderdelen

Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan worden deze eigendom van Eye 4 Clean, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. In dit laatste geval dient de opdrachtgever/contractant direct na de oplevering dan wel aflevering van het voertuig de vervangen onderdelen en of materialen in ontvangst te nemen.

Stalling en opslag

Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan worden deze eigendom van Eye 4 Clean, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. In dit laatste geval dient de opdrachtgever/contractant direct na de oplevering dan wel aflevering van het voertuig de vervangen onderdelen en of materialen in ontvangst te nemen.

Het voertuig van opdrachtgever/contractant kan op verzoek van opdrachtgever/contractant voor langere tijd gestald worden bij Eye 4 Clean. Opdrachtgever/contractant ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. Het eventueel tussentijds ophalen van het voertuig, laden en lossen, geschiedt door opdrachtgever/contractant en is voor eigen rekening van opdrachtgever/contractant, maximaal vier keer per maand en na het tijdig informeren van Eye 4 Clean. De sleutel en toegangscode blijft gedurende de stallingsperiode in bezit van Eye 4 Clean. Eye 4 Clean is niet aansprakelijk voor enigerlei schade. Deze aansprakelijkheid ligt bij opdrachtgever/contractant. Het opgeslagen voertuig staat op eigen risico van opdrachtgever/contractant in opslag en is niet verzekerd door Eye 4 Clean. Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering. Beëindiging van het gebruikmaken van de

stalling dient een maand van te voren schriftelijk bij Eye 4 Clean kenbaar gemaakt te worden en bevestigd te worden door Eye 4 Clean.

Vervangend vervoer

Voor de duur van de behandeling kan opdrachtgever/contractant gebruik maken van vervangend vervoer van Eye 4 Clean. De kosten voor gebruik van het vervangend vervoer worden op de kostenspecificatie opgenomen. Indien opdrachtgever/contractant gebruik maakt van vervangend vervoer van Eye 4 Clean is hij geïnformeerd dat boetes én verkeersovertredingen volledig voor rekening en risico zijn van opdrachtgever/contractant. Opdrachtgever/contractant vrijwaart Eye 4 Clean volledig van alle hiermee gepaard gaande gevolgen in de ruimste zin van het woord. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik wordt volledig verhaald op de opdrachtgever/contractant.

Het voertuig dat als vervangend vervoer heeft gediend, dient op de afgesproken datum met een volle tank en schoon te worden ingeleverd. Indien niet is voldaan aan deze voorwaarden worden de kosten op de opdrachtgever/contractant verhaald. Het staat opdrachtgever/contractant niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van Eye 4 Clean het voertuig langer in bruikleen te houden dan de datum waarop inlevering afgesproken is. Opdrachtgever/contractant verplicht zich op eerste verzoek van Eye 4 Clean het voertuig en aanverwante zaken aan Eye 4 Clean beschikbaar te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Eye 4 Clean of aan de door Eye 4 Clean aan te wijzen personen de plaats waar het voertuig zich bevindt te betreden teneinde het voertuig mee te nemen. De kosten voor alle activiteiten die hiermee gemoeid zijn, zullen op de opdrachtgever/contractant worden verhaald.

Opdrachtgever/contractant verklaart met ondertekening van de overeenkomst voor het gebruik van vervangend vervoer dat het voertuig aan hem is overhandigd met kentekenkaart, volle tank brandstof, pechhulppas Europa dekking en gaat akkoord met een eigen risico van € 850,00. Zonder getekende overeenkomst wordt het voertuig niet in bruikleen meegegeven.

Opschorting en ontbinding

Eye 4 Clean is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever/contractant, aan de opdrachtgever/contractant of surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/contractant van toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar bedrijf verkoopt, dit zonder enige ingebrekestelling van opdrachtgever/contractant door Eye 4 Clean

Geen van bovenstaande gevallen of anderszins ontslaat de opdrachtgever/contractant van zijn betalingsverplichting van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien Eye 4 Clean overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade danwel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien Eye 4 Clean ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van Eye 4 Clean op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en eventuele bijkomende kosten aan Eye 4 Clean te vergoeden.

Opdrachtgever/contractant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever/contractant geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Eye 4 Clean verrichte prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten en heeft Eye 4 Clean onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie en/of eerder in rekening gebrachte kosten.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eye 4 Clean, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Scroll to Top