Skip to main content

Algemene Voorwaarden van EYE4CLEAN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • EYE4CLEAN: de eenmanszaak gevestigd aan Julianastraat 57, 5087 BA Diessen, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 71899154, e-mail: [email protected], telefoon: +316 30217307.
  • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van EYE4CLEAN.
  • Diensten: alle door EYE4CLEAN aangeboden auto poets en auto detailingsdiensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van EYE4CLEAN, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door EYE4CLEAN.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van EYE4CLEAN zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant mondeling of schriftelijk akkoord gaat met de offerte van EYE4CLEAN.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien de klant niet tijdig betaalt, is EYE4CLEAN gerechtigd de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

5. Uitvoering van de Diensten

5.1 EYE4CLEAN zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 De klant dient ervoor te zorgen dat het voertuig op de afgesproken datum en tijd schoon en leeg wordt aangeboden.

5.3 EYE4CLEAN is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen die in het voertuig zijn achtergelaten.

6. Annulering en Wijziging

6.1 Annulering van een afspraak door de klant dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Bij te late annulering is EYE4CLEAN gerechtigd de volledige kosten van de dienst in rekening te brengen.

6.2 Wijzigingen in de afgesproken diensten kunnen, indien mogelijk, in overleg worden aangebracht. Eventuele meerkosten worden aan de klant doorberekend.

7. Aansprakelijkheid

7.1 EYE4CLEAN is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EYE4CLEAN.

7.2 De aansprakelijkheid van EYE4CLEAN is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de betreffende dienst.

8. Klachten

8.1 Klachten over de uitgevoerde diensten dienen binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan EYE4CLEAN.

8.2 EYE4CLEAN zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren.

9. Privacy

9.1 EYE4CLEAN behandelt alle persoonsgegevens van de klant conform de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring op onze website.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EYE4CLEAN partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar EYE4CLEAN is gevestigd.

Contactgegevens:

EYE4CLEAN
Julianastraat 57
5087 BA Diessen
[email protected]
+316 30217307

Oprichter: Glenn Minneboo